lördag 14 maj 2016

Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande

Skolverket har - säkerligen i all välmening - ställt till det rejält i vår för den lärare som vill vara säker på att följa läroplanen så bra som möjligt vid sin betygssättning. Under rubriken Betygssättning läser jag följande reviderade direktiv på Skolverkets hemsida:

Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Läraren tar alltså även hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara till övervägande del uppfyllt eller ej. 

Läs också det förtydligande (bilaga på sidan) som Skolverket lade till.

1. I den Webb-baserade kursen Bedömning och betyg (som nu är stängd för nya deltagare) lärde jag mig att bedöma vad som menas med övervägande del vid betygssättning. Ibland räcker det att fylla i en kunskapsmatris och med blotta ögat avgöra om eleven exempelvis har uppnått tillräckligt många kunskapskrav på A-nivån för att få betyget B, som på den fingerade Svenska 1-matrisen här intill. Fyra av fem kunskapskrav är uppfyllda på A-nivå på ett övertygande sätt, och det råder inget tvivel om att det räcker till betyget B.


2. Förtydligandet gäller enligt min tolkning i stället i exempelvis situationen för nästa matrisbild. Denna elev har "bara" uppfyllt kraven i muntlig och skriftlig framställning på nivå A samt övriga fem krav på nivå C. De övriga kraven handlar om textbearbetning, tolkning av skönlitteratur och språklig variation. Vid första anblicken ser det inte ut som att denna elev har uppfyllt kunskapskraven till övervägande del på nivå A, men nu måste jag ställa mig frågan vilka delar som motsvarar störst del av det centrala innehållet. När jag studerar det centrala innehållet i Svenska 1, kan jag koppla de muntliga och skriftliga kunskapskraven till fyra punkter av nio.

3. Fyra punkter av nio tycker jag inte räcker för att nå ett avgörande, så nästa fråga lyder: Vilka delar har vägt tyngst i min undervisning? Mitt svar är att visserligen har eleverna fått skriva mycket mer än läsa, men skrivandet hänger oftast samman med textbearbetning inklusive referatteknik, och där uppfyller eleven bara kraven på nivå C. De muntliga aktiviteterna har (tyvärr) inte varit lika många och stora som de skriftliga.

4. Det är nu Skolverkets förtydligande kommer in med den sista frågan: Hur UTVECKLADE är de delar som eleven uppfyllt på nivå A? Jo, de når kunskapskraven på nivå A med så stor marginal, att jag med gott samvete och stöd av riktlinjerna kan sätta betyget B, trots att tre av fem kunskapskrav endast är uppfyllda på nivå C. Elevens förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är alldeles lysande. Påpekas bör att det beskrivna exemplet utgör en påhittad situation.

Jag håller med Per Måhl om att det nya direktivet inte är glasklart. Lyssna gärna på honom i denna intervju, där han kommenterar förtydligandet. Min sammanfattande kommentar lyder: vi har tre fastställda betygsnivåer. Däremellan finns två friutrymmen för professionell bedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar