söndag 16 mars 2014

Planering för Utvandrarna i svenska, svenska som andraspråk och historia för år 7 - 91.       Förankring i kursplanernas syften

Eleverna ska få möjlighet att utveckla

Sv/Sva:

·        sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
·        sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
·        sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
·        sin förmåga att välja och använda språkliga strategier,
·        sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer och
·        sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden genom mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande.

Historia:

·        sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
·        sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
·        sin förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och
·        sin förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

2.      Förkunskaper och elevinflytande

Vi föreställer oss att eleverna har ganska små förkunskaper om den historiska perioden som romanen Utvandrarna ev Vilhelm Moberg utspelar sig i. Dock förutsätter vi efter vårt tidigare arbetsområde ”Jag i världen” att eleverna har en viss förkunskap kring migration till eller från Sverige. De kommer att ha stor möjlighet att påverka utformningen av dagbokstexterna, de löpande diskussionerna och reflektionerna kring innehållet samt det avslutande momentet som behandlar Mobergs författarskap.

3.      Innehåll

Sv/Sva:         • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang,
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag (Eleverna kommer att skriva dagbokstexter ur två av Utvandrarnas huvudkaraktärers perspektiv, Karl Oskars eller Kristinas),
• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. (romanen respektive filmen Utvandrarna och musikalen Kristina från Duvemåla),
• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms-och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Historia:        • Migration inom och mellan länder.
• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

4.      Konkretisering av mål

Genom att identifiera sig med bokens karaktärer skriver eleverna in sig i historien och får en djupare förståelse för den. Samtidigt vill vi att de ska utveckla sin egen identitet genom att väga de historiska levnadsvillkoren och migrationen mot sina egna levnadsvillkor och upplevelser av migration.

5.      Övergripande mål ur läroplanens allmänna del

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Lär­­ar­en ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesför­djupning, överblick och sammanhang. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö samt succ­­ess­ivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

6.      Arbetssätt

Själva berättelsen Utvandrarna behandlas ur tre perspektiv.
1.      Belysande och dramatiska delar ur berättelsen läses högt och tyst, individuellt och gemensamt. Luckor i berättelsen fylls ut genom att läraren ”läsberättar” ur romanen.
2.      Sånger ur musikalen Kristina från Duvemåla.
3.      Delar ur Troells filmatisering.

Vi arbetar parallellt med en storylinemodell där vi gör nedslag vid olika tidpunkter i berättelsen och eleverna skriver Karl-Oskars eller Kristinas dagbok.

Avslutningsvis arbetar vi med hem- och expertgruppsinlärning av Mobergs författarskap och hans historiska förebild till Karl-Oskar, Andrew Petersson. 

Förslag till arbetsgång för Utvandrarna

Vecka
Lektion
Ge läxa:Berätta om Utvandrarna av Vilhelm Moberg
Titta på Mobergväggen. Vad ser vi?
Läs Kung i stenriket, kap 2, s 19-22, om hur Karl-Oskar och Kristina träffades
Lyssna till Duvemåla hage och Min lust till dig.


Gör dagboken  personlig, lite ”gammal”.

Dagbok 1: 1844 efter bröllopetBerätta om Ljuders socken och om bondelivet.
Läsberätta Kung i stenriket, kap 2, s 22-31, om barn, skulder, missväxt och Amerikatankarna år 1845-1848.
Berätta om religionens roll.
Läs Karl Oskar och Kristina, kap 1, Branden, i häftet.


Textfrågor

Dagbok 2: 1848 efter branden
Läs Om en veteåker och ett fat korngrynsgröt, kap 6,  i häftet och se på filmen om hur Anna dör och om Amerikabeslutet.
Lyssna till Missväxt först och Kom till mig alla sist.


Textfrågor

Dagbok 3: 1849 efter Annas dödBerätta om Robert, husagan och drängsystemet.
Läs högt om örfilen i Med måttlig husaga, kap 1, s 100-103 eller se på filmen (direkt efter branden).
Se på filmen om nattvarden.
Lyssna till Ut mot ett hav och Nej.
Berätta om avfärden och skeppet Charlotta. Visa gärna avsnitt ur filmen om tiden ombord.
Lyssna till Löss.


Skriv packlista till Amerika-kistan

Dagbok 4: 1850 ombord på skeppet
Läs högt En bonde bockar för sista gången, kap 1, s 191-194.
Titta på kartan över USA i häftet.
Se slutet av filmen från New York till Ki-Chi-Saga
Gruppindelning och textindelning till hem- och expertgrupper.


Expertgrupps-läxor om Moberg och Peterson
Förbered redovisning i expertgrupper
Redovisa i hemgrupper
Utvärdera individuellt efter gruppdiskussionKommentar: När eleverna kommit in i arbetet med dagboken, började flera pojkar skriva om känslor för första gången. Dagboken får inte komma bort, eftersom den utgör det viktigaste bedömningsunder-laget. Andraspråkseleverna behöver mycket hjälp med att förstå texterna ur Utvandrarna. Vissa grupper älskar sångerna, medan andra tycker att de är fjantiga. Anpassa! Filmen finns med text på biblioteket, och fungerar om den visas i korta avsnitt. Vi köpte den. Texterna om Mobergs författarskap hämtade vi i Magasinet och om Peterson på Andrew Peterson-sällskapets hemsida.


Frågor till texterna1. Innan du börjar läsa: Förutspå innehållet

Titta på rubriken och bilderna. Vad tror du att texten handlar om?

2. Medan du läser: Ställ frågor

Vem handlar texten om?
Var och vilket år ungefär utspelar den sig?
Vad händer?
Varför händer det?

3. Medan du läser: Red ut oklarheter

Vilka ålderdomliga (gammaldags) uttryck hittar du? Vad betyder de?
Vilka dialektuttryck hittar du? Vad betyder de?

4. Efter att du har läst klart: Sammanfatta

Vad är det viktiga i den här texten?
Varför får du läsa just den här texten, tror du?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar